Vergunningen Wetterskip Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wetterskip Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking Peilbesluit Feansicht
Treasurystatuut Wetterskip Fryslân
Bekendmaking Projectplan Verbeteren Dijkring 103, deeltraject 1 (Fluessen-Woudsend)
Watervergunning WFN1910749 dempen deel van duinvallei te West aan Zee op Terschelling
Watervergunning WFN1910310 opnieuw bekleden Afsluitdijk
Watervergunning WFN1911041 aanleg fiets- en voetgangersverbinding en verleggen doorvaartopening onder...
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 15 oktober 2019
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Ameland
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Terschelling
Bekendmaking herfstschouw 2019 Wetterskip Fryslân
Watervergunning WFN1909616 glasvezelnetwerk in buitengebied gemeente Dantumadiel
Watervergunning WFN1910020 gebiedsontwikkeling Middelsee te Goutum
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie DSF (Dijken, Steden en Financiën) van het algemeen...
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie SKZ (Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen)...
Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen
Bekendmaking vaststelling projecplan Bruggelaan Hoppesteegde Appelscha
Bekendmaking Adviescommisie Watersysteembeheer Schiermonnikoog d.d. 27 september 2019
Bekendmaking vaststelling projectplan Gemaal De Wildlanden
Bekendmaking vaststelling projectplan Ophoging lage kadegedeelten regionale waterkering Jorwert
Aankondiging inspraakmoment conceptprofielschets dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Kennisgeving ontwerp-peilbesluit Broek-Zuid (fase 1)
Watervergunning WFN1909782 versmallen van een watergang ter hoogte van de locatie Buterwei te De Westereen
Bekendmaking vaststelling projectplan Verbreden hoofdwatergang Tilgrupsweg
Bekendmaking vaststelling projectplan Verbeteren waterkeringen ‘Terwispel’
Bekendmaking Projectplan Vispassages De Kolken Noord
Bekendmaking Projectplan Leeuwarden Oost, deelgebied A-2
Watervergunning WFN1908940 vervangen van een gasdistributieleiding in Slijkenburg
Kennisgeving ontwerp-watergebiedsplan Koningsdiep-Oost Wetterskip Fryslân.
Watervergunning WFN1906489 aanpassen bestaande waterlopen en bijbehorende kunstwerken rondom Herbaijum
Bekendmaking Projectplan Leeuwarden Oost
Generatiepact Wetterskip Fryslân
Watervergunning WFN1908470 aanleggen glasvezelkabel netwerk in buitengebied Ooststellingwerf
Bekendmaking vaststelling partiële herziening beleidsregels integrale legger
Verordening benoeming dijkgraaf Wetterskip Fryslân 2019
Bekendmaking Projectplan Bruggelaan Hoppesteegde Appelscha
Watervergunning WFN1908051 drinkwaterleiding nabij de Lindedijk te Slijkenburg.
Bekendmaking Projectplan Verbreden hoofdwatergang Tilgrupsweg
Bekendmaking Projectplan Gemaal De Wildlanden
Bekendmaking Projectplan Verbeteren waterkeringen 'Terwispel'
Watervergunning WFN1907312 drijvend zonnepark op zandwinput Weperpolder te Oosterwolde
Watervergunning WFN1906375 tijdelijk verhogen waterpeil in het gehele beheergebied van Wetterskip Fryslân
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 9 juli 2019
Bekendmaking Projectplan Verbetering regionale kering Nes (kadering 125)
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie WSKZ (Watersysteembeheer, Waterkwaliteit en...
Bekendmaking Projectplan Ophoging lage kadegedeelten regionale waterkering Jorwert
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie DSF (Dijken, Steden en Financiën) van het algemeen...
Bekendmaking ter inzagelegging Concept Legger
Watervergunning WFN1905309 aanleggen van een winningslocatie zout Lange Lijnbaan 15 te Harlingen
Bekendmaking Adviescommissie Watersysteembeheer Ameland
Bekendmaking openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 11 juni 2019