7.5

Vergunningen Wetterskip Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Wetterskip Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Wetterskip Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Watervergunning WFN2008694 het vervangen, hebben en onderhouden van de verkeersbrug over het Visvlieterdiep,...
Watervergunning WFN2004896 het bijblazen van glasvezelkabels in een reeds aanwezige mantelbuis in het...
Gewijzigde watervergunning WFN2008494 de aanleg van het bedrijventerrein Lauwerskwartier fase 2, gelegen...
Besluit mandaat Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Watervergunning WFN2007792 het uitvoeren van werkzaamheden aan de Riensluisbrug te Lemmer
Watervergunning WFN2008185 Uitvoeren van werkzaamheden in het plan Harinxmaland fase C te Sneek
Watervergunning WFN2008255 het aanleggen van leidingen nabij de Dolten te Heerenveen
Watervergunning WFN2008303 vervangen van de damwandconstructie Stienfeksterwei te Ee langs de Dokkumer...
Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken
Watervergunning WFN2008061+ aanleggen van glasvezelkabels nabij Sint Johannesga
Bekendmaking Projectplan Zon op RWZI Joure
Bekendmaking Projectplan knijpstuw De Deelen
Watervergunning WFN2007564 Vervangen bestaande damwanden op diverse locaties langs de zuidoever van de...
Watervergunning WFN2007760 het aanleggen van glasvezel locatie Julianastraat 5 te Oudehaske
Watervergunning WFN2007604 het vervangen van twee tijdelijke bruggen voor definitieve bruggen en het...
Tijdelijke aanvulling en wijziging op het reglement van orde voor het algemeen bestuur en de adviescommissies...
Bekendmaking vaststelling projectplannen Natuurvriendelijke oevers boezemkanalen Wetterskip Fryslân
Watervergunning WFN2007128 het leggen van kabels locatie Koartedyk 1 A te Gytsjerk
Bekendmaking vaststelling Projectplan 2e fase Verbeteren Kadering 103 (Fluessen - Woudsend)
Bekendmaking Projectplan gemaal de Mieden
Watervergunning WFN2006858 de aanleg van het bedrijventerrein Lauwerskwartier fase 2, gelegen ten zuiden...
Bekendmaking vaststelling Beheermaatregel (dreigend) watertekort Wetterskip Fryslân
Kennisgeving Ontwerp-peilbesluit Verbindingszone Tsjonger - Easterskar van Wetterskip Fryslân
Watervergunning WFN2007225 aanleg middenspanningskabels in en ten noorden van Sneek
Bekendmaking Projectplan natuurvriendelijke oevers boezemkanalen
Bekendmaking vaststelling Projectplan Verbeteren waterkeringen tracés 'Wijde Geeuw, It Deel Vegelinsoord,...
Watervergunning WFN2004830 aanleg glasvezelkabels te Nijehaske
Watervergunning WFN2004829 aanleggen van glasvezelkabels locatie Vegelinsweg 1 te Joure
Watervergunning WFN2006895 het aanleggen van een kabel op locatie De Liespôle te Leeuwarden
Bekendmaking bijzondere openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. dinsdag...
Bekendmaking vaststelling projectplan Leeuwarden-Oost, deelgebied H (Ryptsjerksterfeart)
Watervergunning WFN2006550 + tijdelijk dempen van vier watergangen ter hoogte van de locaties Rûnwei...
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie SKZ (Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen)...
Bekendmaking openbare vergadering van de adviescommissie DSF (Dijken, Steden en Financiën) van het algemeen...
Delegatiebesluit Wetterskip Fryslân 2010
Watervergunning WFN2005990 + herstellen van de oever van het Opeinderkanaal langs de Kanaelsloane te...
Bekendmaking vaststelling projectplan Verbeteren waterkeringen 'Hearrefeanster Kanaal'
Bekendmaking vaststelling projectplan Nieuwbouw gemaal Rijperkerk
Bekendmaking vaststelling projectplan Verbeteren waterkeringen 'Bontebok'
Watervergunning WFN2005230 aanleg kabels en leidingen langs Van Harinxmakanaal ter hoogte van plangebied...
Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-Beleidsplan de Fryske taal by Wetterskip Fryslân 2020-2024 en de...
Kennisgeving terinzagelegging ontwerp begroting 2021 Noordelijk Belastingkantoor
Bekendmaking Projectplan 2e fase Verbeteren Kadering 103 (Fluessen - Woudsend)
Bekendmaking Projectplannen Natuurvriendelijke oevers boezemkanalen
Bekendmaking bijzondere openbare vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân d.d. 26...
Watervergunning WFN2005090 fietspad en fietsbrug Houkepoort te Sneek
Bekendmaking vaststelling projectplan Verbeteren waterkeringen ‘Haskerdijken’
Bekendmaking Projectplan Verbeteren waterkeringen tracés 'Wijde Geeuw, It Deel Vegelinsoord, Vegelinsoord,...
Terinzagelegging Jaarrapportage 2019 Wetterskip Fryslân
Watervergunning WFN2004482  bouw pretpark Sybrandy’s Hege Gerzen te Oudemirdum