Vergunningen Zundert

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Zundert. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Zundert. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
gedragcode gemeenteraad inzake publicatie persoonsgegevens en aanwijzing FG detail
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen’ detail
Voorontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers fase 2" te Rijsbergen detail
Verleende omgevingsvergunning Wernhoutseweg 120 en 120a te Wernhout en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder detail
Verleende omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135 en 135a (De Valk) te Wernhout en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder detail
Voorontwerpbestemmingsplan "De Groene Kamers fase 2" te Rijsbergen detail
Wijzigingsplan “Kruispad 14 te Rijsbergen” vastgesteld detail
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Heerdhof te Zundert detail
Gemeente Zundert - Aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Kerkakkerstraat te Rijsbergen detail
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Nassauplein te Zundert detail
Gemeente Zundert - Instellen eenrichtingsverkeer Pieter van Ginnekenstraat - Zundert detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Zundert 2019 detail
Wijzigingsplan “Wildertstraat 27 te Wernhout” vastgesteld detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Zundert 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ettenseweg 103 te Rijsbergen’ detail
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit herinrichting Molenstraat 2018 - Molenstraat en Bredaseweg te Zundert detail
Gemeente Zundert - Aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Burgemeester Kievitslaan te Klein Zundert detail
Gemeente Zundert - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - t.h.v. Lavendelring 70 te Zundert detail
Gemeente Zundert - Aanleggen voetgangersoversteekplaats - Berkenring t.h.v. aansluiting met Egelantier te Zundert detail
Gemeente Zundert - Aanleggen voetgangersoversteekplaats - Bredaseweg t.h.v. nr. 8 te Zundert detail
Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR detail
Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Wernhoutseweg 135, De Valk te Wernhout en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 15 te Achtmaal detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Roosendaalsebaan 10 te Achtmaal detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Kruispad 14 te Rijsbergen detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Zwart Moerken 6 te Rijsbergen detail
Gemeente Zundert - Verkeersbesluit instellen verbodszone vracht-/landbouwverkeer Zundert 2018 - Zundert detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven Turfpad te Achtmaal’ detail
Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 4a te Achtmaal detail
Nader besluit (art. 6:19 Awb) inz. bestemmingsplan “Business Centre Treeport” detail
Regeling generatiepact gemeente Zundert 2019-2020 detail
Regeling jubel en treur gemeente Zundert 2019 detail
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van het woningbouwplan ‘Wernhoutseweg 120-122’ en ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – voormalig agrarisch bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel gelegen aan Mereltjesstraat 4 te Wernhout detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel gelegen aan Akkermolenweg 19 te Zundert detail
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 137a te Zundert detail
Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Achtmaalseweg 123 te Zundert detail
Verordening op de rekenkamercommissie Zundert 2018 detail
Verordening Auditcommissie gemeente Zundert detail
Regeling gemeenschappelijke rechtspositionele kamer De6 2018 detail
Reglement van orde van de gemeenteraad Zundert 2018 detail
verordening Werkgeverscommissie griffie 2018 detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Wildertstraat 27 te Wernhout detail
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure met afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo detail
Toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel’ te wijzigen in de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ ten behoeve van de vormverandering van een agrarisch bedrijf, al dan niet met een nadere aanduiding, voor het perceel aan de locatie Ettenseweg 70 te Rijsbergen detail
Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wro voor het perceel gelegen aan Helstraat 4a te Achtmaal detail
Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2018 detail
Verordening Lijkbezorgingsrechten Zundert 2019 detail
Legesverordening Zundert 2019 detail