Addendum Webservices

Addendum Webservices behorende bij de Algemene Voorwaarden van Planviewer BV

Geldig vanaf: 1-1-2021

 

Artikel 1 Addendum Webservices

Dit addendum maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de door Planviewer BV gepubliceerde Algemene Voorwaarden die zich bevinden in de footer van de website van Planviewer BV.

Artikel 2 Begrippen

 1. Planviewer: Planviewer BV, Utrechtsestraat 61, 6811 LW Arnhem;
 2. Gebruiker: Natuurlijk persoon of rechtspersoon, die diensten van Planviewer afneemt en gebruikt;
 3. Webservices : software-interface, die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren;
 4. Maps API: Webservice om dynamische kaartlagen op platform of applicatie van gebruiker te gebruiken;
 5. Data API:   Webservice om toegang te krijgen tot de ter beschikking gestelde data van Planviewer;
 6. Product API: Webservice, die toegang geeft tot een range van samengestelde rapport- of kaartproducten;
 7. Call: Een aanroep vanuit een API naar een server;
 8. Endpoint: Webadres, dat exclusief voor gebruik van een API/webservice gebruikt wordt;
 9. KIK producten: Producten waarbij de  broninformatie afkomstig is van het Kadaster.

Artikel 3 Prijzen Maps API en Data API.

 1. De prijzen zijn per call;
 2. De daadwerkelijke gemaakt calls per kalendermaand worden in rekening gebracht.
 3. Indien gebruik wordt gemaakt van data waarvan de brondata niet afkomstig is van Planviewer, gelden zowel de Algemene als de Gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie. 

Artikel 4 Prijzen en voorwaarden Product API (exclusief KIK producten).

 1. De prijzen zijn per product;
 2. De daadwerkelijke gemaakt producten worden per kalendermaand  in rekening gebracht.
 3. Indien gebruik wordt gemaakt van data waarvan de brondata niet afkomstig is van Planviewer, gelden zowel de Algemene als de Gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie. 

Artikel 5 Prijzen en voorwaarden KIK producten via Product API.

 1. De producten ‘Eigendomsinformatie’ en ‘Hypotheekinformatie’ worden geleverd in zowel pdf als ook xml;
 2. Het product ‘Brondocument’ wordt geleverd in pdf; er kunnen meerdere ‘brondocumenten’ zijn. Ieder opgevraagd ‘brondocument’ wordt geleverd tegen het geldende tarief.
 3. Per aanvraag van een KIK product wordt een extra endpoint geleverd, waar gegevens van stukken zijn opgenomen, die gerelateerd zijn aan elkaar;
 4. Het systeem is voorzien van een standaard limiet aan bestellingen per dag. Hiermee voorkomt Planviewer, dat gebruiker vanwege systeem – of menselijke – fout exorbitante kosten maakt die niet vrijgesteld kunnen worden. Gebruiker kan op verzoek het limiet laten wijzigen.
 5. De prijzen van de KIK producten via Product API zijn gebaseerd op drie onderdelen: 
  5.1. De kosten van de KIK producten, die het Kadaster doorberekend voor zijn producten. Prijswijzigingen van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.  
  5.2 Een vast bedrag per aansluiting per maand.
  5.3 Een toeslag per opvraging indien het totaal aantal opvragingen van KIK producten, per maand boven de 1.000 stuks komt.  
 6. Voor het gebruik van deze Kadasterproducten gelden de voorwaarden van het Kadaster. 

Artikel 6 Facturatie

 1. Facturatie geschiedt op basis van een maandelijkse automatische incasso.
 2. De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Planviewer te melden.
 3. Indien de gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet (b.v. door onvoldoende saldo), is deze, nadat hij door Planviewer is gewezen op de te late betaling, alsnog verplicht deze betaling zo snel mogelijk uit te voeren, met als uiterlijke termijn 14 dagen. Na het uitblijven van betaling na deze termijn is Planviewer gerechtigd de wettelijke rente te hanteren en eventuele buitenrechtelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Prijslijst

 1. Actuele prijzen van de in deze genoemde addendum Webservices worden getoond op de website van Planviewer.
 2. Door Planviewer genoemde tarieven en prijzen voor het gebruik van Webservices zijn steeds in Euro's en exclusief de op dat moment geldende omzetbelasting (btw).

Artikel 9 Wijzigingsbeding

Planviewer is gerechtigd om dit Addendum eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Planviewer de gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

 

Nieuw! De AVG-Scanner

Grip op privacy in gepubliceerde documenten voor gemeente

Nieuw! Woningwaarderapport

Nieuw! Woningwaarderapport. Het rapport  helpt koper of verkoper van een woning met het besluitvormingsproces rondom de koop/verkoop va...

De nieuwe Webservice omgeving is klaar!

Misschien heb jij het al gezien, onze data-afdeling is een Webservice omgeving geworden! De afgelopen periode...