Addendum Webservices

Addendum Webservices bij de Algemene Voorwaarden van Planviewer BV

Publicatiedatum: 01-01-2022

Artikel 1 Addendum Webservices

Dit addendum maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de door Planviewer BV gepubliceerde Algemene Voorwaarden die zich bevinden in de footer van de website van Planviewer BV (https://www.planviewer.nl/pagina/algemene-voorwaarden).

Artikel 2 Begrippen

1 Planviewer: Planviewer BV, Utrechtsestraat 61, 6811 LW Arnhem.

2 Gebruiker: Natuurlijke persoon of rechtspersoon, die diensten van Planviewer afneemt en gebruikt.

3 Webservices (API’s) : software-interface, die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren.

4 Kaartviewer (Maps API): Webservice om dynamische kaartlagen op platform of applicatie van gebruiker te gebruiken.

5 Locatiedata (Data API):   Webservice om toegang te krijgen tot de ter beschikking gestelde data van Planviewer.

6 Rapporten (Product API): Webservice, die toegang geeft tot een range van samengestelde rapport- of kaartproducten.

7 Call: Een aanroep vanuit een API/Webservice naar een server.

8 Endpoint: Webadres, dat exclusief voor gebruik van een API/Webservice gebruikt wordt.

9 Kadaster Koppeling (KIK): Producten waarbij de broninformatie afkomstig is van het Kadaster.

Artikel 3 Prijzen en voorwaarden Kaartviewer en Locatiedata

1 De prijzen zijn per call.

2 De daadwerkelijke gemaakt calls per kalendermaand worden in rekening gebracht.

3 Indien gebruik wordt gemaakt van data waarvan de brondata niet afkomstig is van Planviewer, gelden zowel de algemene als de prijs- en gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie.

4 De eerste drie maanden ontvangt een nieuwe relatie 50.000 gratis calls per maand. Daarna volgt de reguliere facturatie.

Artikel 4 Prijzen en voorwaarden Rapporten

1 De prijzen zijn per product.

2 De daadwerkelijke gemaakt kosten worden per kalendermaand in rekening gebracht.

3 Indien gebruik wordt gemaakt van data waarvan de brondata niet afkomstig is van Planviewer, gelden zowel de algemene als de prijs- en gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie.

Artikel 5 Prijzen en voorwaarden Kadaster Koppeling

1 De producten ‘Eigendomsinformatie’, ‘Koopsommen’, ‘Uittreksel kadastrale Kaart, ‘Objectlijst Rechthebbende’, ‘Objectlijst Betrokkene’ en ‘Hypotheekinformatie’ worden geleverd in zowel pdf als ook xml;

2 Het product ‘Brondocument’ wordt geleverd in pdf; er kunnen meerdere ‘brondocumenten’ zijn. Ieder opgevraagd ‘brondocument’ wordt geleverd tegen het geldende tarief.

3 Per aanvraag van een Kadaster product wordt een extra endpoint geleverd, waar gegevens van stukken zijn opgenomen, die gerelateerd zijn aan elkaar;

4 Het systeem is voorzien van een standaardlimiet aan bestellingen per dag. Hiermee voorkomt Planviewer, dat gebruiker vanwege systeem – of menselijke – fout exorbitante kosten maakt die niet vrijgesteld kunnen worden. Gebruiker kan op verzoek het limiet laten wijzigen.

5 De prijzen van de Kadaster producten zijn gebaseerd op drie onderdelen: 

a- De kosten van de Kadaster producten, die het Kadaster doorberekend voor de producten. Prijswijzigingen van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.  

b- Een vast bedrag per aansluiting per maand t.b.v. service en onderhoud.  

c - Een toeslag per opvraging indien het totaal aantal opvragingen van Kadaster producten, per maand boven de 1.000 stuks komt.

6 Voor het gebruik van deze Kadasterproducten gelden de voorwaarden van het Kadaster. Zie https://www.kadaster.nl/-/gebruiksvoorwaarden-kik-inzage

Artikel 6 Prijzen en voorwaarden Innovatieprogramma

Alle consultancytarieven behorende bij het Innovatieprogramma worden berekend per uur.

Per gebruiker is het mogelijk een maatwerk Innovatieprogramma op te stellen. Deze investering wordt geraamd en aangeboden in een offerte.

Artikel 7 Fair Use Policy

1 De Fair Use policy staat de gebruiker toe de beschikbaar gestelde Webservices in eigen producten en diensten te gebruiken zolang het ons platform niet zo zwaar belast dat andere gebruikers daar substantiële hinder van ondervinden. Om zoveel mogelijk gebruikers in staat te stellen van onze Fair Use te profiteren, hanteren we deze Fair Use policy. De policy maakt duidelijk welke activiteiten we als schadelijk beschouwen en wat we doen als we dit constateren. Sommige activiteiten zijn niet toegestaan, zoals onwettig gebruik (bv het combineren van onze data met illegale content). Sommige activiteiten zijn in wettelijke zin niet illegaal, maar wel verstorend omdat ze bijvoorbeeld performanceproblemen veroorzaken.

2 Bevragingslimiet. Sommige Webservices hebben een bevragingslimiet om te voorkomen dat servers overbelast raken. De bevragingslimiet per call wordt vastgesteld op 10MB.

3 Wanneer doen wij een beroep op de Fair Use Policy?

Als we vermoeden dat er spraken is van onwettige activiteiten. Als we constateren dat de gebruiker structureel meer dan gemiddeld beslag op de data legt. Als blijkt dat toepassingen een zo hoog piekgebruik veroorzaken dat onze dienstverlening aan de andere gebruikers in gevaar komt.

4 Wat doen we als een beroep doen op de Fair Use Policy?

Bij zeer ernstige verstoringen die onmiddellijk ingrijpen vereisen omdat de gehele dienst onbeschikbaar dreigt te worden, kunnen we bepaalde gebruikers tijdelijk afsluiten.

Artikel 8 Facturatie

1 Facturatie geschiedt op basis van een maandelijkse automatische incasso.

2 De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Planviewer te melden.

3 Indien de gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet (b.v. door onvoldoende saldo), is deze, nadat hij door Planviewer is gewezen op de te late betaling, alsnog verplicht deze betaling zo snel mogelijk uit te voeren, met als uiterlijke termijn 14 dagen. Na het uitblijven van betaling na deze termijn is Planviewer gerechtigd de wettelijke rente te hanteren en eventuele buitenrechtelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 Prijslijst

1 Actuele prijzen van de in deze genoemde addendum Webservices worden getoond op de website van Planviewer.

2 Door Planviewer genoemde tarieven en prijzen voor het gebruik van Webservices met alle aanvullende diensten zijn steeds in Euro's en exclusief de op dat moment geldende omzetbelasting (btw).

Artikel 10 Wijzigingsbeding

Planviewer is gerechtigd om dit Addendum eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Planviewer de gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

 

 

Geldig tussen: 1-1-2021/ 31-12-2021

Artikel 1 Addendum Webservices

Dit addendum maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de door Planviewer BV gepubliceerde Algemene Voorwaarden die zich bevinden in de footer van de website van Planviewer BV.

Artikel 2 Begrippen

 1. Planviewer: Planviewer BV, Utrechtsestraat 61, 6811 LW Arnhem;
 2. Gebruiker: Natuurlijk persoon of rechtspersoon, die diensten van Planviewer afneemt en gebruikt;
 3. Webservices : software-interface, die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren;
 4. Maps API: Webservice om dynamische kaartlagen op platform of applicatie van gebruiker te gebruiken;
 5. Data API: Webservice om toegang te krijgen tot de ter beschikking gestelde data van Planviewer;
 6. Product API: Webservice, die toegang geeft tot een range van samengestelde rapport- of kaartproducten;
 7. Call: Een aanroep vanuit een API naar een server;
 8. Endpoint: Webadres, dat exclusief voor gebruik van een API/webservice gebruikt wordt;
 9. KIK producten: Producten waarbij de broninformatie afkomstig is van het Kadaster.

Artikel 3 Prijzen Maps API en Data API.

 1. De prijzen zijn per call;
 2. De daadwerkelijke gemaakt calls per kalendermaand worden in rekening gebracht.
 3. Indien gebruik wordt gemaakt van data waarvan de brondata niet afkomstig is van Planviewer, gelden zowel de Algemene als de Gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie.

Artikel 4 Prijzen en voorwaarden Product API (exclusief KIK producten).

 1. De prijzen zijn per product;
 2. De daadwerkelijke gemaakt producten worden per kalendermaand in rekening gebracht.
 3. Indien gebruik wordt gemaakt van data waarvan de brondata niet afkomstig is van Planviewer, gelden zowel de Algemene als de Gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie.

Artikel 5 Prijzen en voorwaarden KIK producten via Product API.

 1. De producten ‘Eigendomsinformatie’ en ‘Hypotheekinformatie’ worden geleverd in zowel pdf als ook xml;
 2. Het product ‘Brondocument’ wordt geleverd in pdf; er kunnen meerdere ‘brondocumenten’ zijn. Ieder opgevraagd ‘brondocument’ wordt geleverd tegen het geldende tarief.
 3. Per aanvraag van een KIK product wordt een extra endpoint geleverd, waar gegevens van stukken zijn opgenomen, die gerelateerd zijn aan elkaar;
 4. Het systeem is voorzien van een standaard limiet aan bestellingen per dag. Hiermee voorkomt Planviewer, dat gebruiker vanwege systeem – of menselijke – fout exorbitante kosten maakt die niet vrijgesteld kunnen worden. Gebruiker kan op verzoek het limiet laten wijzigen.
 5. De prijzen van de KIK producten via Product API zijn gebaseerd op drie onderdelen: 
  5.1. De kosten van de KIK producten, die het Kadaster doorberekend voor zijn producten. Prijswijzigingen van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend. 
  5.2 Een vast bedrag per aansluiting per maand. 
  5.3 Een toeslag per opvraging indien het totaal aantal opvragingen van KIK producten, per maand boven de 1.000 stuks komt.
 6. Voor het gebruik van deze Kadasterproducten gelden de voorwaarden van het Kadaster.

Artikel 6 Facturatie

 1. Facturatie geschiedt op basis van een maandelijkse automatische incasso.
 2. De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Planviewer te melden.
 3. Indien de gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet (b.v. door onvoldoende saldo), is deze, nadat hij door Planviewer is gewezen op de te late betaling, alsnog verplicht deze betaling zo snel mogelijk uit te voeren, met als uiterlijke termijn 14 dagen. Na het uitblijven van betaling na deze termijn is Planviewer gerechtigd de wettelijke rente te hanteren en eventuele buitenrechtelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Prijslijst

 1. Actuele prijzen van de in deze genoemde addendum Webservices worden getoond op de website van Planviewer.
 2. Door Planviewer genoemde tarieven en prijzen voor het gebruik van Webservices zijn steeds in Euro's en exclusief de op dat moment geldende omzetbelasting (btw).

Artikel 9 Wijzigingsbeding

Planviewer is gerechtigd om dit Addendum eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Planviewer de gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

 

De Nieuwe Omgevingswet is van kracht

De Nieuwe Omgevingswet is van kracht. Lees meer »

30 november De Dag van het Vastgoed

Op 30 november vindt De Dag van het Vastgoed plaats in het AFAS Theater in Leusden. Lees meer »

De nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet. Gaat het echt gebeuren op 1 januari 2023? Lees meer »